Duits van Aandeel

Afwikkeling nalatenschap

Ontvanger van het aandeel :

Een van de belangrijkste overwegingen voor een investeerder in het Duitse kadastersysteem is of de schenker van een akte het wettelijke beschikkingsrecht heeft over het onroerend goed dat hij in de loop van de verkoop of vóór de voltooiing van de verkoop heeft ontvangen. Indien de schenker geen wettelijk beschikkingsrecht heeft, zal de overledene worden geacht het goed louter in trust te bezitten (vermoeden van trust). Hij zal in ieder geval moeten bewijzen dat hij geen wettelijk belang heeft bij de opbrengst van het goed, d.w.z. dat hij niet het recht heeft om via de akte te beschikken. Er zijn twee alternatieven. Natuurlijk kan de schenker deze kwesties aanvoeren en daarmee elk beschikkingsrecht verspelen, maar dat zou natuurlijk ook niet veel helpen.

Tweede optie:

Een andere mogelijkheid is de schenker vrij te stellen omdat hij recht heeft op de winst, althans als hij het goed opvolgt. Dit is niet in alle gevallen van staatsgebruik van onroerend goed een probleem. Ten eerste hoeft de schenker geen eigendomstitel aan te tonen, maar alleen het recht om te luisteren naar de voordelen die hij bij de eigendomsoverdracht van het goed heeft ontvangen. U zou een dergelijke toestemming kunnen aanvragen om te voorkomen dat de familie bij de rechtbank vorderingen indient met betrekking tot goederen die nog niet eens eigendom zijn van de ontvanger. Wanneer u de toestemming van de rechtbank heeft, kunt u doorgaan met de transacties, door kleine aanpassingen in de akten aan te brengen (minder vorderingen geven dan in het akteverzoek beschreven) en te proberen gebruik te maken van deze vrijstelling of door een nieuwe akte te ondertekenen onder een geheel nieuwe naam. De wettelijke voogd van het onroerend goed heeft naar Duits recht vaak niet het recht om te beschikken over goederen van een erfgenaam. De hulp van een voogd is nodig, maar deze laat niet toe te beschikken over wat aan de overledene toebehoort. Onze ervaring is dat het zeer riskant is om om te gaan met een situatie waarin een voogd door het overlijden van de overledene zijn taak moet overnemen. Hij zou in het bezit kunnen komen van geld of goederen die aan de overledene zouden toebehoren, alsook van schulden die aan een erfgenaam toebehoren. De uitweg uit deze situatie is echter niet gemakkelijk en niet erg duidelijk. Het is mogelijk over te dragen op een andere naam en zonder dat de afwikkeling nalatenschap wordt opgeschreven. In sommige gevallen behandelen mensen van goede wil, die de situatie van de overledene het beste kennen, de zaken als een trust en hebben zij om die reden niet uitdrukkelijk de bijstand van een voogd nodig. Wij raden u aan niet in een dergelijke val te trappen. Als de overdracht die een trust wordt, gebeurt om een deel van het vermogen aan de erfgenaam te kunnen doorgeven zonder het hele vermogen af te schrijven, trek dan ofwel de waarde van het vermogen op het ogenblik van het overlijden af (wat meestal niet het geval is), ofwel leg de wettelijke erfgenamen een bepaald percentage op. Door de wijze waarop het onroerend goed in het algemeen in het Duitse kadaster wordt afgewikkeld, worden jaarlijks vele honderdduizenden stoffelijke overschotten uit mortuaria opgehaald en op de markt verkocht.

Het werkelijke aantal middelen is dus veel groter dan een klein aantal personen kan worden vergoed. Geloof niet de sensatiebeluste beweringen in de massamedia van de zogenaamde “dispositie”-deskundigen (Nuerkse mit dem Universityen!), die wegens hun criminele daden meestal aan een strafrechtelijk onderzoek worden onderworpen. Of de overledene nu wel of niet een eigendomsbewijs heeft ontvangen (waarbij hij zich het recht voorbehoudt een overdracht te eisen), verandert niets aan het feit of hij het eigendomsrecht daadwerkelijk had of niet. Het is altijd voor iedereen mogelijk geweest om bij de verkoop aanspraak te maken op een deel van de nalatenschap. Helaas geldt deze regel niet meer. Het bedrag van het geld en de goederen die in het kadaster van de nalatenschap worden verkocht, kan over grote hoeveelheden worden geminimaliseerd. Zo zal een vertegenwoordiger van een mortuarium of crematorium de prijs baseren op het nummer van de vertegenwoordiger die de “dode” zaak opent, zelfs indien de overledene in zijn plaats goederen heeft laten verkopen, terugkopen of overdragen, d.w.z. bezittingen naast de goederen zelf. Voor de overdracht van een overledene is een groot bedrag aan contanten nodig, vaak in enkele contante betalingen van enkele honderdduizenden Duitse marken die de familie nu aan de autoriteiten zal moeten geven. In de meeste gevallen zal de eigendomsoverdracht slechts ongeveer een half miljoen mark kosten. Wanneer de kosten van de eigendomsoverdracht in de prijs worden verrekend, zal het uiteindelijk te betalen bedrag even hoog of zelfs hoger zijn dan wanneer de prijs in contanten wordt betaald. De precieze hoogte van het bedrag in contanten wordt bepaald door de wensen van de begunstigden van de nalatenschap. Er zijn vele manieren om één groot bedrag anoniem te betalen. Als u iets specifieks van plan bent (zoals bijvoorbeeld 1 miljoen mark schenken), of ziet dat u de prijs in het algemeen kunt opdrijven. U kunt dit doen door een makelaarsbedrijf in Duitsland op te richten dat als gevolmachtigde zal optreden. Maar wees u ervan bewust dat u zich ook moet houden aan de beloften die de executeur zal doen. Het is ook gemakkelijk om de autoriteiten te vertellen dat u van plan bent de persoon het contante bedrag te betalen door een nalatenschapsvennootschap op te richten die de nabestaande in staat stelt per cheque te betalen.

Lees meer

Pigment vlekken verwijderen

Vet Bevriezen

 

You Might Also Like

Leave a Reply